Bibliotekininkai svečiavosi Ostfoldo apskrities bibliotekose (Norvegija)

Renginio metu
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka vykdo projektą "Kultūrinis bendradarbiavimas tarp Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Lietuva) ir Ostfoldo apskrities bibliotekos (Norvegija), siekiant skaitmeninti kraštotyrą", finansuojamą iš 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų lėšų, kurio tikslai - Lietuvos ir Norvegijos viešųjų bibliotekų tarpkultūrinio bendradarbiavimo skatinimas bei sukaupto kraštotyrinio rašytinio paveldo skaitmeninimas.
Ignalinos viešoji biblioteka bei 19 jos filialų yra sukaupę virš 3000 kraštotyrinių dokumentų - spaudinių, fotografijų, žemėlapių, rankraščių, teminių aplankų, metraščių, kronikų. Šis fondas - unikalus rašytinis kultūros paveldas, dominantis bibliotekų skaitytojus. Projekto partneris - Ostfoldo apskrities biblioteka vykdo veiklą, susijusią su kraštotyros kaupimu, saugojimu bei skaitmeninimu ir turi didelę vietinės istorijos (kraštotyros) kolekciją bei jos skaitmeninimo patirtį.
Birželio 15–19 dienomis grupė Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų lankėsi Norvegijos Ostfoldo apskrities bibliotekose pas projekto partnerius. Kelionės tikslas - įgyti tarptautinio bendradarbiavimo patirties, užmegzti ryšius su kolegomis iš Norvegijos bibliotekų, susipažinti su jų bibliotekine kraštotyrine veikla.
Tik atvykusios ignalinietės lankėsi Osfoldo apskrities bibliotekoje, kuri neaptarnauja skaitytojų, o yra Ostfoldo apskrities viešųjų bibliotekų metodikos, mokymų bei mokslinių tyrimų centras, susipažino su pagrindine darbuotojų veikla, bibliotekų sistemos struktūra.
Antrąją viešnagės Norvegijoje dieną vyko bendras seminaras, kurio metu buvo dalijamasi gerąja patirtimi.
Nacionalinės bibliotekos atstovas Anders Kvernberg papasakojo apie savo patirtį skaitmeninat kraštotyrą, pristatė istorinės medžiagos parodas internetinėje svetainėje. Šioje srityje norvegai ypatingai pažengę, jie pradėjo darbą nuo pačių seniausių dokumentų, nuotraukų, rankraščių, bet dar laukia didžiulis darbas, nes nuspręsta suskaitmeninti viską, kas išleista Norvegijoje. Šiuo metu atlikta apie 15 % darbo. Kaip sakė Anders Kvernberg, svarbiausia - išsaugojimas ir prieinamumas, darbo produkto paskleidimas tarp vietinių gyventojų. Norvegai didžiuojasi, kad turi apie 3 mln. fotografijų kolekciją, iš jų kuriama bendra nuotraukų bazė, kurią gyventojai žiūri, vertina, teikia informaciją. Surinkta ir suskaitmeninta žemėlapių kolekcija, ji ypač įdomi, nes joje yra tos pačios vietovės žemėlapiai su aprašymais nuo seniausių iki dabartinių laikų, jie pateikiami įprastai ir 3D formatu.
Antroji pranešėja Kristin Bolgard iš Norvegijos Meno tarybos, ji pristatė ir papasakojo apie lokaliųjų (vietos) istorijų, kurias pateikia patys žmonės, kaupimą, skaitmeninimą bei jų talpinimą interneto svetainėje. Labai įdomios 1-3 min. trukmės vaizdo istorijos. Visa tai yra Norvegianos objektas. Suskaitmenintą medžiagą internetu gali pasiekti visi, kurie moka norvegų kalbą.
Įdomus ir naudingas buvo Sarpsborgo bibliotekos darbuotojų Anete Kurc ir Kristin Steins pranešimas. Jos kalbėjo apie socialinių tinklapių svarbą renkant bei tikslinant lokaliosios (vietos arba kraštotyros) istorijos medžiagą.
Otsfoldo muziejaus darbuotojas Espen Nordenhaug pateikė savo patirtį skaitmeninant ir pristatant internete istorinę medžiagą.
Buvo lankomasi Haldeno, Sarpsborgo, Fredrikstado miestų viešosiose bibliotekose, susipažinta su jų darbo specifika, parodų organizavimu, rengimu, pristatymu visuomenei, skaitytojų aptarnavimu. Ignalinietės pabuvojo ir Haldeno pilyje, kur vietos istorikas išsamiai papasakojo pilies atsiradimo ir jos gynimo istorijas.
Pažintis su Norvegijos bibliotekomis, kultūra, užmegzti ryšiai, įgyta patirtis padės skaitmeninat kraštotyrinę medžiagą, pateikiant ją vartotojams.
 
From the 15th to the 19th of June, a group of staff members from The Public Library of Ignalina Municipality visited the Østfold county‘s libraries in Norway. The purpose of this trip was to gain experience of international cooperation, to establish contacts with Norwegian libraries, and to familiarize themselves with their activities. Firstly, Ignalina’s librarians visited the County Library of Østfold, which does not offer services to the public, as it is the center of methodologies, training and research of the public libraries in the county. The librarians became familiar with the activities and the structure of the library’s system.
A joint seminar was held on the second day of the visit during which everyone shared good practise examples.