2013 m. žymių Ignalinos krašto datų kalendorius

2014-06-19

Ignalinos krašto žymių datų kalendorius 2013 m.

Sausis

Čibiras – Liaudaitis Kazys

Gimė 1923 m. sausio 21 d. Senąjame Daugėliškyje (Naujojo Daugėliškio sen.)Poetas, dirbo korespondentu, mokytojavo. Išleido eilėraščių knygą „Urbi et orbi“.Mirė 1956 m.

Gimžauskas Kazimieras

Gimė 1908 m. sausio 9 d. Kupriuose (Linkmenų sen.)Visuomenininkas, kovotojas už lietuvybę Vilniaus krašte, knygnešys, šv. Kazimiero draugijos organizatorius Švenčionių apskrityje, policijos darbuotojas, Lietuvos valstybės saugumietis, publicistas. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1993 m. grįžo gyventi į Lietuvą.Mirė 2001 m.

Pakalka Kazys

Gimė 1928 m. sausio 1 d. Juodalaukyje (Kazitiškio sen.).Kalbininkas, žodynininkas, humanitarinių mokslų daktaras. Parengė spaudai Konstantino Sirvydo veikalus, parašė jiems įvadus, akademinio “Lietuvių kalbos žodyno” vienas rengėjų, gavo LR mokslo premiją. Paskelbė straipsnių.

Telyčėnas Albertas

Gimė 1928 m. sausio 1 d. Pošiūnuose ( Tverečiaus sen.)Gydytojas onkologas. Medicinos mokslų daktaras, profesorius. Paskelbė straipsnių spaudoje, parašė knygų. Mirė 1990 m.

Musteikis Kazimieras

Gimė 1928 m. sausio 6 d. Lučiūniškėje ( Kazitiškio sen.)Kalbininkas, habilituotas daktaras. Dėsto Vilniaus pedagoginiame universitete. Parašė knygų, paskelbė straipsnių.

Smaliukienė Zita

Gimė 1948 m. sausio 12 d. TverečiujeGamtos mokslų daktarė. Buvusi Lietuvos onkologijos centro Eksperimentinės terapijos skyriaus vyresnioji mokslinė bendradarbė. Paskelbė apie 30 mokslinių straipsnių. Mirė 2005 m.

Klimašauskas Kazimieras-Juozas

Gimė 1938 m. sausio 24 d. Driškūnuose (Dūkšto sen.)Habilituotas technikos m. dr, Lietuvos nusipelnęs inžinierius, mokslo ir technikos premijų laureatas, buvęs kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų sąjungos valdybos pirmininkas. Parašė eilę mokslinių straipsnių. 12 išradimų autorius. Mirė 2005 m.

Vasaris

Survila Pranas

Gimė 1933 m. vasario 6 d. Kundratiškėje (Ceikinių sen.)Fizikos matematikos mokslų daktaras, profesorius, Didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordino kavalierius, VPU Algebros ir skaičių teorijos katedros vedėjas. Parašė vadovėlį, mokymo priemonių studentams, straipsnių.

Terleckas Antanas

Gimė 1928 m. vasario 9 d. Krivasalyje ( Linkmenų sen.)Visuomenės ir politikos veikėjas, rezistentas, spaudos darbuotojas, vienas iš pogrindinių leidinių redaktorių ir autorių. Įkūrė nelegalią politinę organizaciją – Lietuvos laisvės lygą. Išleido knygų ir brošiūrų.

Bielinis Antanas

Gimė 1918 m. vasario 18 d. Dietkauščiznoje (Tverečiaus sen.)Lietuviškos spaudos platintojas, lietuvybės puoselėtojas lenkų okupacijos metais, kraštotyrininkas, tautosakos rinkėjas.

Kovas


Brazauskas Vincas

Gimė 1928 m. kovo 12 d. Morkūniškėje (Linkmenų sen.)Geografas, geografijos mokslų dr. (1959). Dirbo Vilniaus universitete. Apgynė disertaciją „Rytų Lietuvos ekonominė – geografinė charakteristika”. Paskelbė mokslinių straipsnių.

Kisielius Pranas

Gimė 1913 m. kovo 3 d. PalūšėjeKarininkas, Vilniaus krašto patriotas, švietėjas. Mirė 1940 m.

Čaikauskas Mykolas

Gimė 1923 m. kovo 17 d. Vasiuliuose (Daugėliškio sen.)Kalbininkas, sintaksininkas, filologijos mokslų daktaras. Paskelbė straipsnių spaudoje, knygos bendraautoris.

Mikštas Juozas

Gimė 1913 m. kovo 18 d. Bėgūnuose ( Dūkšto sen.)Poetas, publicistas. 1944 m. pasitraukė į Australiją. Išleido 2 poezijos knygas, poeziją spausdino spaudoje.   Mirė 2002 m.

Šaknys Bernardas

Gimė 1938 m. kovo 18 d. Kurtiškėje ( Didžiasalio sen.)Pedagogas, žurnalistas. Dirbo įvairiuose Lietuvos laikraščiuose. Periodinėje spaudoje skelbė apybraižas, esė. Išleido apybraižų knygą, du vadovėlius.

Balandis

Alekna Petras

Gimė 1898 m. balandžio 25 d. Pagavėje (Ignalinos sen.)Lietuvos kariuomenės savanoris, leitenantas, kovotojas už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Apdovanotas ( po mirties) Savanorių medaliu.Mirė 1923 m. rugpjūčio 1 d.

Voldemaras Augustinas

Gimė 1883 m. balandžio 16 d. Dysnoje (Didžiasalio sen.)Valstybės ir visuomenės veikėjas, politikas, istorikas, prof. Vadovavo I ir XIV Lietuvos Respublikos ministrų kabinetams. Parašė knygų straipsnių. Mirė 1942 m.

Burokas Romualdas

Gimė 1893 m. balandžio 19 d. Peršukštuose ( Mielagėnų sen.)Kariškis, pulkininkas leitenantas, nepriklausomybės kovų dalyvis. 1917-1918 m. tarnavo atskirame Lietuvių batalione Vitebske, 1919-1928 m. Lietuvos kariuomenėje. Apdovanotas septyniais ordinais. Vėliau dirbo teisėju. Išleido vadovėlį, bendradarbiavo spaudoje, 1926-1928 redagavo „Kario“ žurnalą. Mirė 1957 m.

Truchina –Konovalova Natalija

Gimė 1958 balandžio 23 DūkšteBiomedicinos m dr. Buvusi Dūkšto bandymų stoties direktorė. Herbologijos draugijos narė. Ignalinos rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėja. Paskelbė mokslinių straipsnių spaudoje.

Radziulis Vladas

Gimė 1913 m. balandžio 24 d. Narsutiškėje ( Ignalinos sen.)Poetas, prozininkas. Išleido eilėraščių rinkinį, romaną, apsakymų knygą. Mirė1986 m.

Žigas Leonardas

Gimė 1953 m. balandžio 11 d. Trainiškyje (Ignalinos sen.)Fizikas, fizinių mokslų dr.( 2001), VPU fizikos ir technologijos fakulteto Bendrosios fizikos katedros Kietojo kūno optikos mokslinės laboratorijos mokslinis darbuotojas. Mokslo ir studijų fondo ekspertas. Konferencijų Lietuvoje ir užsienyje dalyvis. Paskelbė mokslinių straipsnių, išleido mokomosios literatūros knygų.Gyvena Vilniuje

Gegužė

Garuckas Karolis

Gimė 1908 m. gegužės 1 d. Užkalniuose (Panevežio apsk.)Kunigas. Jėzuitas (1931). Klebonavo Dūkšto, Palūšės, Paringio bažnyčiose. Nuo 1963 m. klebonavo Ceikiniuose. Žmogaus ir bažnyčios teisių gynimo sąjūdžio veikėjas, Helsinkio žmogaus teisių gynimo komiteto narys. Rašė straipsnius į nelegalius leidinius (LKBK, Aušra ir kt.). Vyčio kryžiaus 4 laipsnio ordinas (1999, po mirties). Mirė 1979 m.

Juršėnas Česlovas

Gimė 1938 m. gegužės 18 d. Panižiškėje (Ignalinos sen..)Žurnalistas, politikas, Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo signataras, LDDP pirmininkas, Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas.

Obolėnas (Obolevičius) Kazys Petras

Gimė 1898 m. gegužės 22 d. Degutiškėje ( Daugėliškio sen.)Žurnalistas. Spaudoje bendradarbiavo nuo 1920 m. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Dirbo žurnalistinį darbą Vokietijoje, Anglijoje, JAV. Buvo Lietuvių žurnalistų sąjungos valdybos pirmininkas (1955-1964 m.). Mirė 1996 m.

Kardelis Jonas

Gimė 1893 m. gegužės 26 d. Girdžiūnuose ( Rimšės sen.)Žurnalistas, visuomenės veikėjas.1923–1940m. laikraščio „Lietuvos žinios“ redaktorius. Kurį laiką redagavo leidinį „Savivaldybių balsas“. Pasitraukęs iš Lietuvos redagavo laikraštį „Lietuvos žodis“. Mirė 1969 m. 

Birželis

Bagdonaitė Edita

Gimė 1973 m. birželio 5 d. MielagėnuoseBiomedicinos mokslų daktarė (2003). Botanikos instituto Ekonominės botanikos laboratorijos mokslo darbuotoja. Respublikinių ir tarptautinių mokslinių konferencijų dalyvė ir pranešėja. Mokslinių straipsnių apie vaistinių augalų cheminę sudėtį, panaudojimą ir genetinių išteklių išsaugojimą autorėGyvena Vilniuje

Girdziušas Alfredas

Gimė 1948 m. birželio 5 d. Paliesiuje (Mielagėnų sen.)Fotomenininkas ir žurnalistas. Už fotoreportažus, atliktus apie 1991 metų sausio-rugpjūčio įvykius, apdovanotas 1991 metų sausio 13 dienos atminimo medaliu. Lietuvoje ir užsienio šalyse daugiau žinomas kaip aktų žanro atstovas

Bagdonavičius Antanas

Gimė 1938 m. birželio 15 d. Bobėnuose ( Didžiasalio sen.)Europos irklavimo sporto čempionas olimpinis vicečempionas. Vilniaus kūno kultūros ir sporto skyriaus vyr. Instruktorius. Parašė atsiminimų knygą.

Bielinis Jonas

Gimė 1933 m. birželio 15 d. Astraviškiuose ( Tverečiaus sen.)Filologijos mokslų kandidatas. Literatūros mokslo kritikas. Išleido knygų, paskelbė straipsnių spaudoje. Mirė 1993 m

Čibiras Povilas

Gimė 1913 m. birželio 30 d. Ceikiškėje (Daugėliškio sen.)Gydytojas infekcionistas. 1966 m. suteiktas Lietuvos nusipelnusio gydytojo vardas., prof., habil. Dr.( biomed. M. ; med. M. dr. (1968)). Išleido vadovėlių, monografijų, paskelbė mokslinių straipsnių, pateikė rac. pasiūlymų. Apdovanotas Karaliaus Mindaugo atminimo medaliu. Mirė 2003 m.

Liepa

Lisenkaitė Liudvika Slavomira

Gimė 1928 m. liepos 10 d. DaugėliškyjeLiteratūros tyrinėtoja, filologijos mokslų daktarė. Dėstė VU. Paskelbė straipsnių spaudoje, išleido monografiją. Mirė 2005

Rugpjūtis

Blažys Kajetonas

Gimė 1903 m. rugpjūčio 7 d. Giriniškėje ( Ceikinių sen.)Chemikas, technologas. Chemijos mokslų kandidatas. Tarpukary – Vilniaus lietuvių studentų sąjungos valdybos narys, Lietuvių labdarybės draugijos valdybos narys, Lietuvių ūkio draugijos instruktorius, „Lietuviško baro“ redakcijos bendradarbis. Paskelbė mokslinių straipsnių odos pramonės technologijos klausimais. Dėstė Vilniaus universitete.Mirė 1963 m. 

Juodagalvis Jonas

Gimė 1918 m. rugpjūčio 17 d. Ažušilėje (Ignalinos sen.)Teatro aktorius. 1947 m. baigė Kauno dramos teatro studiją, iki 1951 m. dirbo Kauno ir Marijampolės teatruose. Nuo 1954 m. buvo Šiaulių dramos teatro aktorius.Mirė 1975 m. spalio 24 d. Šiauliuose.

Spėčius Juozas

Gimė 1913 m. rugpjūčio 22 d. Zaliesiuje ( Tverečiaus sen.)Gydytojas dermatovenerologas, medicinos mokslų kandidatas. Parašė knygų, paskelbė straipsnių.Mirė 1978 m

Varna Leonardas

Gimė 1948 m. rugpjūčio 3 d. Juodagalviuose (Mielagėnų sen.)Habilituotas medicinos mokslų daktaras. Respublikinės kraujo perpylimo stoties direktorius. Keliolikos mokslinių straipsnių autorius, dviejų išradimų autorius.

Laurėnas Vaidutis

Gimė 1958 m. rugpjūčio 11 d. Ožionyse (Daugėliškio sen.)Socialių mokslų daktaras, KU docentas, KU studijų prorektorius. Policijos tyrimų centro direktorius. Parašė straipsnių spaudoje, brošiūrų.

Rugsėjis

Burokas Jonas

Gimė 1943 m. rugsėjo 1 d. Juodagalviuose (Mielagėnų sen.)Dailininkas, grafikas. Nuo 1972 m. dalyvauja meno parodose. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.Gyvena Strigailiškyje (Ignalinos raj.)

Panavas Petras

Gimė 1933 m. rugsėjo 6 d. Vingiriuose ( Daugėliškio sen.)Poetas. Išleido 7 eilėraščių knygas, poeziją skelbė periodikoje. Dirba mokytoju. Rašytojų sąjungos narys.

Jaksebaga Justinas

Gimė 1933 m. rugsėjo 17 d. Triburščiuose (Daugėliškio sen.)Poetas, eiles skelbė periodinėje spaudoje. Išleido poezijos knygą. Dirba teisėju.

Jakštas Algis

Gimė 1953 m. rugsėjo 25 d. Ryžiškėje ( Mielagėnų sen.)Fotomenininkas, poetas. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys (1986). Surengė autorines meninės fotografijos parodas daugelyje Lietuvos miestų, dalyvavo fotoparodose užsienyje. Apdovanotas aukso sidabro medaliais, prizais, diplomais. 1994 m. suteiktas Tarptautinės meninės fotografijos federacijos menininko (AFIAP) garbės vardas, 2005 m. – nusipelniusio fotografo menininko (EFIAP) garbės vardas. Išleido poezijos knygų.Gyvena Švenčionėliuose

Rimkevičienė Bronė

Gimė 1938 m. rugsėjo 20 d. Pašakariškiuose (Daugėliškio sen.)Socialinių mokslų daktarė, docentė, pedagogė. Parašė vadovėlių, mokymo priemonių

Spalis

Skudutis Mindaugas

Gimė 1948 m spalio 8 d.. Antagavėje.( Ignalinos sen.)Dailininkas, tapytojas. 1992 m. jam suteiktas docento vardas. Dėsto Lietuvos dailės akademijoje piešimą grafikos specialybės II kurso ir kostiumo dizaino specialybės III kurso bakalaurams. Dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Dailininkų sąjungos narys (1980).

Smaliukienė Zita

Gimė 1948 m. sausio 12 d. TverečiujeGamtos mokslų daktarė. Lietuvos onkologijos centro Eksperimentinės terapijos skyriaus vyresnioji mokslinė bendradarbė. Paskelbė apie 30 mokslinių straipsnių.Mirė 2005 m.

Baubinas Petras

Gimė 1928 m. spalio 15 d. Driškūnuose ( Dūkšto sen.)Gydytojas ortopedas. Habil. Dr. ( biomedicininiai m., medicinos m. dr.), prof. Parašė 2 vadovėlius, mokymo priemonių, paskelbė mokslinių straipsnių.

Petrauskas Mikas

Gimė 1873 m. spalio 13 d. PalūšėjeKompozitorius, dirigentas. Sukūrė pirmąją lietuvišką operą „Birutė“. Mirė 1937 m. 

Rudzinskas Mykolas

Gimė 1933 m. spalio 29 d. Navikuose (Didžiasalio sen.)Europos kanojų sporto čempionas, Romos olimpinių žaidynių ketvirtos vietos laimėtojas, pasaulio čempionato prizininkas, keturiskart Sovietų Sąjungos čempionas. Lietuvių olimpinio sporto centro baidarių ir kanojų irklavimo vyr. treneris. 2000 metų Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse vadovavo Lietuvos baidarių irklavimo rinktinei. Mirė 2006 m.

Lapkritis

Abaravičius Kristupas

Gimė 1868 m. lapkričio 23 (13) d. Radeikiškėje (Naujojo Daugėliškio sen.)Kunigas, lietuvybės platintojas Rytų Lietuvoje.Mirė 1930 m. sausio 22

Luneckas Algirdas

Gimė 1928 m. lapkričio 11 d. Kalvasalyje ( Naujojo Daugėliškio sen.)Chemijos mokslų daktaras (1958). Paskelbė mokslinių darbų.

Milašius Arvydas

Gimė 1953 m. lapkričio 27 d. Vaišniūnuose (Ignalinos sen.)Farmokologas, daktaras, docentas. Nuo 1978 m. dėsto Kauno medicinos universitete. KMU Medicinos fakulteto Teorinės ir klinikinės farmakologijos katedros vedėjas. Pirmosios lietuviškos Medicinos enciklopedijos vienas autorių.

Gruodis


Beinorius Jonas

Gimė 1928 m. gruodžio 25 d. Kačergiškėje (Naujojo Daugėliškio sen.)Zoologas. 1960-95 m. Vilniaus pedagoginio in-to Zoologijos katedros vyr. dėstytojas. Paskelbė apie 20 mokslinių darbų, kelių mokymo priemonių bendraautoris.Gyvena Vilniuje

Baubinas Algirdas

Gimė 1943 m. gruodžio 12 d. Vaškonyse (Dūkšto sen.)Gydytojas, biomedicininių mokslų habil. Dr., prof., VU medicinos fakulteto, Higienos katedros vedėjas. Parašė monografiją, apie 100 mokslinių darbų, vadovėlį. Tarptautinės ekologijos ir saugios žmonių veiklos mokslų asociacijos narys. Europos un-to garbės daktaras (1998). Vienas našlaičių brolijos (1988) kūrėjų .

Čibiras Kristupas

Gimė 1888 m. gruodžio 26 d. Radeikiškėje (Daugėliškio sen.)Kunigas, literatas, švietėjas. Dirbo mokytoju įvairiose Vilniaus krašto organizacijose, klebonaudamas kartu dėstė Švenčionių gimnazijoje. 1924 m. teologijos magistras. Parašė vadovėlių, knygų. Mirė 1942 m.

Klimašauskas Alfonsas

Gimė 1933 m. gruodžio 10 d. Driškūnuose ( Dūkšto sen.)Geologijos-mineralogijos mokslų dr., Vilniaus technikos univesiteto docentas. Parašė straipsnių spaudoje.Mirė 1992 m. spalio 10 d.

Meilus Kazimieras

Gimė 1958 m. gruodžio 8 d. IgnalinojeHumanitarinių mokslų dr. (1999). Mykolo Riomerio universiteto Civilinio proceso katedros prof., Lietuvos kultūrinės psichiatrijos asociacijos komiteto, MRU senato, VDU

Tikslios gimimo datos nežinomos


Burokas Jonas

Gimė 1943 m. Juodagalviuose (Mielagėnų sen.)Dailininkas, grafikas. Nuo 1972 m. dalyvauja meno parodose. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Čekys Algirdas

Gimė 1938 m. Kaniūkuose (Dūkšto sen.)Žurnalistas, knygų leidėjas. Dirbo Ignalinos, Lazdijų, „Valstiečių laikraščio“, „Tiesos“, „Žemės ūkio“ redakcijose, „Mokslo“ leidykloje.Mirė 1995 m.

Čibiras Klemensas

Gimė 1903 m. DaugėliškyjePoetas. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, rašė eilėraščius, meno saviveiklininkams, klojimų vakarėlių rengėjams, periodiniai spaudai. Mirė 1929 m.

Dubaka Liudvikas

Gimė 1898 m. Tripuckuose (Rimšės sen.)Ignalinos krašto sakmių ir padavimų karalius  

Gylys Mykolas

Gimė 1863 m. Pošiūnuose (Tverečiaus sen.). Knygnešys. Valstietis. Spaudos gaudavo iš kitų knygnešių. Platino Tverečiaus apylinkėse. Valdant Lenkijai, puoselėjo lietuvybę, platino lietuvišką spaudą.. Mirė 1937

Jurgėla Klemas

Gimė 1923 m. Bališkėje (Vidiškių sen.)Visuomenės veikėjas. 2 metus Sankt Peterburge ėjo Lietuvių klubo valdybos vicepirmininko pareigas, 8 metus – pirmininko, 3 metus šv. Kazimiero misijos komiteto pirmininko.

Šileikis Silvestras

Gimė 1888 m. Dūkšte.Lenkų okupuotame Vilniaus krašte veikusios „Lietuvos partizanų“ organizacijos narys. Vyčio kryžiaus V laipsnio ordininkas. Mirė 1990 m.

Vilutis Leonas

Gimė 1918 m. Derviniškėje (Linkmenų sen.)Lietuvių partizanas. “Tigro” partizanų rinktinės vadas (slapyvardžiu Arūnas Bitinėlis). Nuteistas tremčiai. Atgimimo metais aktyviai veikė Sąjūdyje. Parašė atsiminimų knygą.Mirė 1993 m.

Žilėnas Vladas

Gimė 1913 m. Dubiškėje ( Mielagėnų sen.)Vilniaus krašto veikėjas, kraštotyrininkas, aktyviai reiškėsi tautinėje kultūrinėje Mielagėnų krašto veikloje. Mirė 1994 m.

Vietovių jubiliejai


Bažnyčios

Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia.

  1773 m. bajoras Mikalojus Šmigelskis Ceikiniuose pastatė medinę bažnyčią ir paskyrė jai beneficiją

Dūkšto Švč. Trejybės cerkvė.

 Įregistruota 1948 m., buvo apie 50 tūkst. tikinčiųjų. 1948 m. rudenį vietos vykdomasis komitetas mėgino uždaryti, tačiau vėliau grąžino stačiatikiams. 1957-1958 m. Maskvos patriarchijos lėšomis kapitaliai suremontuota.Lit.: Laukaitytė R. Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje XX amžiuje. V., 2003, p. 220

Gaidės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia. 

Pastatyta 1726 m. Per 1794 m. sukilimą apgriauta. 1812 m.– atnaujinta. 1883 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia. 1925 m. įkurta parapija. 1938 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia.Lit.: Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 524 ; Šileikis G., Visockis A. Lietuvos istorijos datos, įvykiai, faktai, asmenybės. Kaunas, 1998, p. 306

Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia.

 Naujos bažnyčios projektavimo konkursas buvo paskelbtas 1988 m. Jį laimėjo architektas Ričardas Krištapavičius ir dizaineris Vincas Dineika. Mūrinė bažnyčia baigta statyti 1998 m.Lit.: Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 551

Kačergiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia.

 1748 m. pastatyta koplyčia. 1783 m. perstatyta. 1987 m. koplyčia sudegė. Jos vietoje 1993 m. pastatyta bažnyčia.Lit.: Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 550

Kazitiškio Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia.

 Dabartinė mūrinė mūrinė bažnyčia pastatyta 1908 m. Atnaujinta 1938 m.Lit.: Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 525

Pūškų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo motinos bažnyčia.

1938 m. įkurta parapija.Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 526

Švedriškės šv. Jono Krikštytojo bažnyčia. 

1927 m. viensėdžio savininkė Marija Leščiauskienė naujai kuriamos parapijos bažnyčiai sudarė fundaciją, kuria 1933 m. kun. Jono Gurausko rūpesčiu pastatyta medinė bažnyčia.Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 338

Vidiškių Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia.

 Vidiškių dvaro savininkas Jonas Kaminskas 1828 m. pastatė bažnyčią. 1840 atnaujinta..1938 m. įvestos lietuviškos pamaldos.Lit.: Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 561 

Kaimai


Gaveikėnai.

Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėti 1373 metais [„Livonijos kronikoje“].Lit.: Gaveikėnai // Nauja vaga. 2000, geg. 17, p. 3

Kazokinės dvaro sodyba.

Pirmą kartą paminėta 1738 metų inventoriuje.

Linkmenys.

Pirmosios istorinės žinios randamos Livonijos kronininko Hermano Vartbergės Livonijos ordino žygių 1373 m. į Lietuvą aprašyme. Ten minima stipri Linkmenų pilis↓ – svarbi strateginė vieta. 15 a. rašytiniuose šaltiniuose minimas didžiojo kunigaikščio Linkmenų dvaras, kuriame 1413 m. pabaigoje vykdamas iš Daugpilio į Vilnių, buvo sustojęs garsus prancūzų keliauninkas Žiliberas de Lanua.

Senasis Dūkštas ,Dūkšteliai.

 1573 minimas Dūkšto dvaras (kol neišaugo Dūkšto miestelis, vėliau miestas, ši vieta buvo vadinama Dūkštu, po to imta vadinti Senuoju Dūkštu).

Švedriškė.

Minima 1798 m. Ažvinčių dvaro inventoriaus apyraše. 

Kiti objektai

Linkmenų kryžius, kultūros paminklas. Jį 1988 m. padarė tautodailininkas Petras Gaižutis (meistro Petro Ivanausko 1938 m., padaryto kryžiaus kopija).Lit.: Linkmenų kryžius // Kultūros paminklų enciklopedija. T. 1. V., 1996, p. 139 

Įvykiai 

1988 m. rugsėjo mėn. Ignalinos miesto parke surengtas pirmas Sąjūdžio mitingas1988 m. lapkričio 12 d. ant Viešosios bibliotekos pastato iškelta trispalvė

Siekdama, kad svetainė sklandžiai veiktų ir pagerėtų Jūsų naršymo patirtis, Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka naudoja slapukus. Jei sutinkate, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Pažymėtina, kad kai kurios svetainės dalys gali neveikti, kaip numatyta, jeigu nesutiksite su slapukų politika.