2014 m. žymių Ignalinos krašto datų kalendorius

2014-06-19

Ignalinos krašto žymių datų kalendorius 2014 m.

Sausis

Blažys Antanas

Gimė 1914 m. sausio 17 d. Giriniškėje (Ceikinių sen)Zoologas, agronomas, vyresnysis mokslinis bendradarbis. Spaudoje paskelbė apie 10 mokslinių bei populiarių straipsnių, parašė 2 brošiūras.Mirė 1996 m.

Braziulis Česlovas

Gimė 1939 m. sausio 6 d. Pažemiškyje (Dūkšto sen.)Lietuvos Respublikos kariuomenės pulkininkas, karinių oro pajėgų štabo viršininkas. Parašė knygų. Apdovanotas sausio 13-osios atminimo medaliu.Gyvena Kaune

Masiulis Boleslovas Jonas

Gimė 1889 m. sausio 21 d. TverečiujeLietuvos visuomenės ir politikos veikėjas, Kauno apygardos teismo pirmininkas, Vyriausiojo tribunolo teisėjas, XVIII Ministrų kabineto teisingumo ministras, Valstybės Tarybos narys. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, buvo Lietuvių tautininkų sąjungos garbės teismo pirmininkas, Lietuvių kalbos draugijos pirmininkas, bendradarbiavo „Viltyje“, „Vaire“, „Lietuvos balse“, „Dirvoje“.Mirė 1965 m. balandžio 18 d. Mičigane

Musteikis Antanas

Gimė 1914 m. sausio 11 d. Laučiūniškėje ( Kazitiškio sen.)Pedagogas, sociologas, žurnalistas, rašytojas. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. Profesoriavo Baale (JAV), nuo 1992 m. dėstė Kauno VD un-te.

Umbražiūnas Kazimieras

Gimė 1909 m. sausio 10 d. Galalaukyje ( Didžiasalio sen. )Žurnalistas. Lenkų okupacijos metais aktyvus pasipriešinimo sąjūdžio dalyvis, kultūros veikėjas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino I-ojo laipsnio ordino kavalierius. Parašė knygų, paskelbė straipsnių spaudoje.Mirė 1996 m.

Vaičys Mečislovas

Gimė 1929 m. sausio 28 d. Tartoke ( Kazitiškio sen.)Miškininkas, žemės ūkio mokslų habil. dr. (1973), profesorius, 1984–1988 m. – Lietuvos miškų instituto direktorius, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Lietuvos miškų instituto Ekologijos skyriaus konsultantas, 1990 – 2001 m. Lietuvos dirvožemininkų draugijos garbės pirmininkas. Parašė 5 monografijas, vadovėlį, 8 brošiūras, 435 mokslinius ir 85 populiarius straipsnius. Daugelio konferencijų Lietuvoje ir užsienyje pranešėjas.Gyvena Kaune

Vasaris

Žemaitis Vytautas

Gimė 1944 m. vasario 18 d. Kelpučiuose ( Tverečiaus sen.)Žurnalistas, dirbo „Švyturio” žurnalo vyr. redaktoriaus pavaduotoju VU komunikacijos fakulteto dėstytoju. Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininko pavaduotojas (1998).

Kovas

Jurevičius Juozas

Gimė 1898 m. Senajame Daugėliškyje (Naujojo Daugėliškio sen.).Vienas seniausių Lietuvos savanorių.Mirė 1993 m

Kazėnaiė-Stackevičienė Elicija

Gimė 1949 m. kovo 5 d. Bikėnų km. (Dūkšto sen.)
Biomedicinos mokslų daktarė, Botanikos instituto Ekonominės botanikos laboratorijos darbuotoja, Lauko bandymų stoties vedėja. Daugelio mokslinių straipsnių apie šias kultūras autorėGyvena Vilniuje

Vitėnas Teofilis

Gimė 1944 m. kovo 5 d. Ignalinoje.Socialinių mokslų daktaras. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas, Fizinio auklėjimo katedros vedėjas. Paskelbė straipsnių spaudoje. Dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Ūkio direktoriumi .Paskelbė straipsnių spaudoje.Gyvena Vilniuje

Balandis

Abaravičius Juozas

Gimė 1934 m. balandžio 18 d. Geisteniuose ( Dūkšto sen.)Kalbininkas, mokytojas, humanitarinių mokslų daktaras. VU Kauno fakulteto docentas. Parašė monografiją „Skyrybos stilistika”, paskelbė straipsnių spaudoje.Mirė 2003 m. kovo 14 d. Vilniuje.

Gaidelis Julius

Gimė 1909 m. balandžio 5 d. Grigiškėje (Daugėliškio sen.)Kompozitorius, dirigentas, chorvedys, vargonininkas. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Nuo 1950 m. gyveno Bostone. Sukūrė operų, baletą, simfonijų, simfoninių poemų, kantatų, oratorijų, kamerinių kūrinių, dainų, giesmių ir kt.Mirė 1983 m.

Klimas Jonas-Rimantas

Gimė 1939 m. balandžio 21 d. Užsieniuose ( Kazitiškio sen.)Miškininkas. Lietuvos etninės kultūros draugijos pirmininkas. 1992 – 1993 m. Lietuvos respublikos Miškų ūkio ministras. Koordinuoja Ažvinčių klubo veiklą.Gyvena Nemenčinėje

Oginskienė Elena

Gimė 1934 m. balandžio 1 d. Antagavėje (Ignalinos sen.)Kalbininkė, daktarė (1986). Nuo 1975 m. dirbo Lietuvių kalbos institute. Prisidėjo prie monografijų parengimo, paskelbė straipsnių

Gegužė

Bilkis Laimutis

Gimė 1969 m. gegužės 19 d. Darželiuose (Linkmenų sen.)Humanitarinių mokslų daktaras (1998). Nuo 1992 m. dirba Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriuje. Mokslinio darbo sritis – lietuvių vietovardžiai. Su kitais skyriaus darbuotojais rašo ,,Lietuvos vietovardžių žodyno“ tekstą. Nuo 2009 m. yra atsakingasis šio žodyno redaktorius. Paskelbė straipsnių spaudoje, išleido monografiją.Gyvena Vilniuje

Gumbrevičius Gintautas

Gimė 1959 m. gegužės 27 d. Dūkšte.Biomedicininių mokslų daktaras. Publikavo straipsnius spaudoje, parašė metodinių rekomendacijų knygelių. Vienas iš diafragmoselektrostimuliacijos per odą metodo panaudojimo Lietuvoje pradininkų. Kauno 2-osios klinikinės ligoninės gydytojas ir Kauno medicinos Universiteto Teorinės ir klinikinės farmakologijos katedros docentas.Gyvena Kaune

Janutėnas Augustinas

Gimė 1869 m. gegužės 5 d. Guntauninkuose (Mielagėnų sen.)Knygnešys, daraktorius. Platino lietuvišką spaudą lenkų okupuotame krašte.Mirė po 1940 m.

Milašius Kazys

Gimė 1949 m. gegužės 2 d. Juodalaukyje (Kazitiškio sen.)VPU Sporto metodikos katedros docentas, habilituotas mokslų daktaras, Lietuvos olimpinio sporto centro Lietuvos olimpinės slidinėjimo rinktinės vyr. treneris. Daugkartinis Lietuvos slidinėjimo čempionas. Per 70 mokslinių straipsnių autorius.Gyvena Vilniuje

Pivoriūnas Algimantas

Gimė 1939 m. gegužės 6 d. Kalviškėje (Kazitiškio sen.)Dr. (socialiniai m., teisė), Vytauto Didžiojo Universiteto tesės katedros docentas, 1984-1989 m. dirbo VRM aukštosios mokyklos baudžiamosios teisės ir proceso katedros vedėju, 1980-1984 m. Teisingumo ministro pavaduotojas, nuo 1993 VRM patarėjas, nuo 1995 m. Lietuvos Aukščiausio teismo kancleris, nuo 1998 m. Vilniaus apygardos teismo teisėjas. Paskelbė straipsnių spaudoje.

Skunčikas Rimantas

Gimė 1959 m. gegužės 9 d. IgnalinojeDailininkas tapytojas, fotomenininkas. Nuo 1980 m. gyvena ir dirba Panevėžyje LTKA narys 1999 m. pradėjo dalyvauti parodose, tapo Kazio Šimonio Aukštaitijos tautodailininkų tapybos ir karpinių parodos laureatu, apdovanotas antra premija. Surengė parodas Vilniuje, Zarasuose, Panevėžyje,, IgnalinojeGyvena Panevėžyje

Šileikis Boleslovas

Gimė 1904 m. gegužės 23 d. Bieniūnuose ( Rimšės sen.)Pilietinio karo Ispanijoje dalyvis, II-ojo pasaulinio karo partizanas.Mirė 1984 m.

Seliukaitė Irena

Gimė 1954 m. gegužės 21 d. Erzvėte (Tverečiaus sen.)LR Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja, buvusi ilgametė Lietuvos kraštotyros draugijos pirmininkė, žurnalo „Mūsų kraštas” vyr. redaktorė, Jono Basanavičiaus premijos laureatė (2005).

Birželis

Gaidelis Povilas

Gimė 1934 m. birželio 29 d. Lepšiuose [Ceikinių sen.].Habil. dr. (biomed. m.; med. m. dr. (1989). Iki 2002 m. dirbo VU Medicinos fakulteto Farmakologijos ir mikrobiologijos katedros Vaistų sintezės ir tyrimo laboratorijos vedėju. Paskelbė mokslinių straipsnių, 20 išradimų bendraautorisGyvena Vilniuje

Juodagalvis Jonas

Gimė 1929 m. birželio 19 d. Kazliškėje ( Mielagėnų sen.)Humanitarinių mokslų daktaras, VGTU docentas. Švenčionijos klubo narys. Parašė knygų, eilę straipsnių spaudoje.Gyvena Vilniuje

Juodagalvis Jonas

Gimė 1929 m. birželio 19 d. Kazliškėje ( Mielagėnų sen.)Humanitarinių mokslų daktaras, VGTU docentas. Švenčionijos klubo narys. Parašė knygų, eilę straipsnių spaudoje.Gyvena Vilniuje

Noreika Petras

Gimė 1924 m. Birželio 27 d. Grigiškėje (Naujojo Daugėliškio sen.)Visuomeninikas, 1944 m. Pasitraukė į Vakarus. Dalyvavo Vilniaus krašto lietuvių sąjungos veikloje, buvo jos Čikagos skyriaus valdybos narys, nuo 1989 pirmininkas.Mirė 1996 m.

Liepa

Cicėnas Jeronimas

Gimė 1909 m. liepos 24 d. Garšvinėje (Kazitiškio sen.)Žurnalistas, Vilniaus krašto visuomenės veikėjas. Bendradarbiavo Vilniaus krašto spaudoje, buvo aktyvus visuomeninių organizacijų narys. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau persikėlė į JAV. Išleido 2 knygas, 2 tautosakos rinkinius, paskelbė straipsnių spaudoje.Mirė 1987 m. spalio 21 d. Sioux (Ajovos v-ja).

Kudaba Petras

Gimė 1924 m. liepos 14 d. Pečiurkose ( Tverečiaus sen.)Advokatas. Lietuvos sąjūdžio seimo narys, Advokatų drausmės teismo pirmininkas. Yra paskelbęs per 30 straipsnių spaudoje, 2 knygų bendraautorisMirė 2006 m.

Rugpjūtis

Medeišis Algirdas Vladas

Gimė 1934 m. rugpjūčio 17 d. Girminiuose (Ignalinos sen.)Fizikos ir matematikos mokslų daktaras (1978), VU docentas, dirbo mokslinį darbą Vokietijoje, parengė 56 fizikos mokymo leidinius studentamsGyvena Vilniuje

Pivoriūnaitė Irena

Gimė 1934 m. rugsėjo 28 d. Tverečiuje.Chemikė. Chemijos mokslų daktarė (1965). Dirbo Medicinos akademijoje. Paskelbė straipsnių, paruošė mokymo priemonių studentams.

Rugsėjis

Šalna Algimantas

Gimė 1959 m. rugsėjo 12 d. Vinciškėje (Vidiškių sen.)Pasaulio ir olimpinis biatlono čempionas, nuo 1991 m. JAV moterų ir vyrų biatlono rinktinių treneris.Gyvena JAV

Bagdonas Valentinas

Gimė 1929 m. rugsėjo 29 d. Sriūbose (Mielagėnų sen.)Kompozitorius, Lietuvos kompozitorių sąjungos, Lietuvos muzikos fondo narys. Nusipelnęs Lietuvos meno veikėjas. Beatričės Grincevičiūtės buto-muziejaus vyriausiasis mokslinis darbuotojas. Sukūrė simfonijų, koncertų, kamerinių kūrinių, kūrinių

Šablauskaitė-Juškienė Milė

Gimė 1944 m. rugsėjo 21 d. Juodagalviuose ( Mielagėnų sen.)Aktorė. Dirba Kauno dramos teatre. Įsimintiniausi vaidmenys: Agota (J. Keturakis „Amerika pirtyje”), Lina (D. Kazragytės „Pirelli), Senė (E. Jonesko „Kėdėse”), Zina ( J. Grušas „Meilė, džiazas ir velmias“) ir kt.Gyvena Kaune.

Terleckas Vladas

Gimė 1939 m. rugsėjo13 d. Krivasalyje ( Linkmenų sen.)Socialinių mokslų daktaras, Lietuvos nepriklausomos Valstybės Atkūrimo Akto signataras, VU ekonomikos fakulteto Finansų ir kredito katedros docentas

Spalis

Baušys Jeronimas

Gimė 1929 m. spalio 1 d. Vasiuliuose ( Naujojo Daugėliškio sen.)Habilituotas techninių mokslų daktaras, KTU Medžiagų atsparumo katedros profesorius konsultantas. Parašė vadovėlių, mokymo priemonių, išradimus eksponavo daugelyje Lietuvos ir užsienio parodų.Gyvena Kaune

Cicėnas Mykolas

Gimė 1864 m. spalio 19 d. Senąjame Daugėliškyje.Knygnešys, platino lietuvišką spaudą spaudos draudimo metais. Artimiausias kunigo Jono Burbos padėjėjas.Mirė 1935 m.

Šerėnas Vytautas

Gimė 1959 m. spalio 10 d. Antagavėje (Ignalinos sen.)Ekonomistas, socialinių mokslų daktaras (1993), „Dviračio šou” laidos redaktorius ir vedėjas, estrados artistas.Gyvena Vilniuje

Šiaudinis Petras

Gimė 1894 m. spalio 13 d. Pajurgiškėje (Naujojo Daugėliškio sen.)Kovotojas prieš lenkų okupaciją, partizanas, viršila. Vadovavo partizanų būriui. Apdovanotas „Šaulių žvaigžde“ ir Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino II laipsnio ordinu. 1940 m.- Švenčionėlių apskrities žvalgybos viršininkas. 1941 m. nuteistas kalėti.Mirė 1942 m. sausio 20

Lapkritis

Bagdonas Romualdas

Gimė 1899 m. lapkričio 9 d. KukutėliuoseOkupacijos metais Tverečiaus krašte steigė lietuviškas mokyklas, skaityklas.Mirė 1990 m. Mokytojas, Vilniaus krašto švietėjas. Lenkų

Čibiras-Daugaitis Klemensas

Gimė 1904 m. lapkričio 22 Ožionyse (Naujojo Daugėliškio sen.)Poetas. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, rašė eilėraščius, apysakas, monologus, draminius kūrinėlius meno saviveiklininkams, klojimų vakarėlių rengėjams, periodiniai spaudai.Mirė 1929 m.

Barauskas Balys

Gimė 1929 m. lapkričio 15 d. Ažėnuose (Kazitiškio sen.)Teatro aktorius. 1953–1960 m. ir nuo 1961 m. Klaipėdos dramos teatro, 1960–1961 m. Kauno dramos teatro aktorius. Nuo 1959 m. vaidino Lietuvos kino studijos filmuose. Per penkiasdešimt kūrybinės veiklos metų teatro scenoje sukūrė per šimtą įvairiausių komedijos, dramos, tragedijos žanro vaidmenų. Daugelis jo darbų turėjo etapinę reikšmę, jie ne kartą pažymėti kaip svarbus Klaipėdos dramos teatro pasiekimas. Jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio artisto, vėliau Lietuvos liaudies artisto garbės vardas.Mirė 2003 m. Klaipėdoje

Ripinskis Karolis

Gimė 1809 m. lapkričio 5 d. Ažėnuose (Kazitiškio sen.)Dailininkas, tapytojas, grafikas. Gyveno ir kūrė Vilniuje. Nutapė portretų, paveikslų Vilniaus Šv. Jono Tytuvėnų bažnyčioms, miniatiūrų, sukūrė piešinių.Mirė 1892 m. Vilniuje.

Šileikis Petras

Gimė 1939 m. lapkričio 3 d. Tolimėnuose (Kazitiškio sen.).Gydytojas-stomotologas. Biomedicininių mokslų daktaras, VU stomatologijos klinikos docentas. Dirbo Vilniaus universitetinės Žalgirio ligoninės Veido ir žandikaulių pūlingos chirurgijos skyriaus vedėju. Išradimo, 23 rac. pasiūlymų, apie 150 paskelbtų mokslinių darbų, 7 mokymo ir metodinių leidinių autorius ir bendraautorisMirė 2002 m.

Žemaitis Zigmas

Gimė 1884 m. lapkričio 8 d. Daktoriuose ( Tverečiaus sen.)Matematikas. Įkūrė lietuvių gimnaziją Švenčionyse, jai vadovavo. Vienas iš Lietuvos aukštosios mokyklos organizatorių Kaune. VDU, VU profesorius. Paskelbė mokslinių straipsnių, parašė knygų.Mirė 1969 m.

Gruodis

Baušys Juozas

Gimė 1939 m. gruodžio 10 d. Gaveikėnuose (Ignalinos sen.)Žurnalistas, scenaristas. Buvęs žurnalo „Švyturys” vyriausiasis redaktorius. Lietuvos žurnalistų sąjungos, Lietuvos periodikos leidėjų asociacijos narys. Rašo politikos, kultūros temomis. Išvertė knygų. Dokumentinių filmų bendraautoris.Gyvena Vilniuje

Tikslios gimimo datos nežinomos

Abaravičius Nikodemas

Gimė Radeikiškėje [ Naujojo Daugėliškio sen.]Kovotojas už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.Mirė 1947 m. Vorkutos lageryje.

Klimas Juozas

Gimė 1904 m. Lauksteniuose ( Kazitiškio sen.).Poetas. Platino lietuvišką spaudą lenkų okupacijos metais. Buvo kalintas.Mirė 1944 m.

Pliateris Stanislovas

Gimė 1784 m. Senąjame Daugėliškyje (Naujojo Daugėliškio sen.).Grafas, Lenkijos geografas ir istorikas.1812-1818 m. tarnavo kariuomenėje karininku, paskui gyveno Lenkijos karalystėje. 1825 m. paskelbė pirmąją Lietuvos gyventojų sudėties statistiką.Mirė 1851 m.

Žuklienė Rožė

Gimė 1929 m. Jonėnuose ( Vidiškių sen.)Botanikė fitopatologė. Biologijos mokslų daktarė (1962). ŽŪU docentė, Išleido knygų.

Siekdama, kad svetainė sklandžiai veiktų ir pagerėtų Jūsų naršymo patirtis, Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka naudoja slapukus. Jei sutinkate, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Pažymėtina, kad kai kurios svetainės dalys gali neveikti, kaip numatyta, jeigu nesutiksite su slapukų politika.