2017 m. žymių datų kalendorius

2017-01-09

Ignalinos krašto žymių datų kalendorius 2017 m.

Sausis

Kindurys Vytautas

Gimė 1942 m. sausio 5 d. Pabiržėje ( Linkmenų sen.) Ekonomistas. Socialinių mokslų daktaras. VU docentas. Parašė knygų, straipsnių. Gyvena Vilniuje

Martinkėnas Vincas

Gimė 1907 m. sausio 12 d. Ignalinoje. Vilniaus krašto visuomenės veikėjas, pedagogas, istorikas, vertėjas. VDG mokytojas. Po karo dirbo Vilniaus pedagoginiame institute, mokslų akademijos bibliotekos archyve. Parašė knygų apie Vilniaus krašto lietuvių gyvenimą. Yra apdovanotas LDK Gedimino ordino I laipsnio medaliu, LDK Gedimino III laipsnio ordinu. Mirė 1996 m. gruodžio 4 d

Stasiūnas Antanas

Gimė 1922 m. sausio 21 d. Guntauninkuose (Mielagėnų sen.). Technologijos mokslų daktaras (1971), Kauno technologijos universiteto (KTU) profesorius. Parašė vadovėlį. Kelių knygų bendraautoris. Valstybinės premijos laureatas.

Šuminas Mykolas

Gimė 1927 m. sausio 26 d. Pašiškėje (Naujojo Daugėliškio sen.). Gydytojas onkologas, habilituotas daktaras, profesorius. Dirbo Onkologijos institute (dabar Onkologijos centras). Parašė knygą, paskelbė mokslinių straipsnių.

Vasaris

Biveinis Vidas

Gimė 1977 vasario 19 d. Ignalinoje. Fotomenininkas, dizaineris. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, tarptautinės fotografų organizacijos „YPU“ narys. Pirmos vietos Lietuvos interneto svetainių čempionate (2006) laimėtojas. Pelnė festivalio „Kaunas Photo 07“ apdovanojimą (2007). Gyvena Vilniuje

Gaižutis Kazys

Gimė 1907 m. vasario 3 d. Mykoliškyje (Linkmenų sen.). Visuomenininkas, kariškis, leitenantas. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje, dalyvavo partizanų kovose su besitraukiančiais sovietų daliniais. Dirbo Švenčionių miesto burmistru. 1994 m. pasitraukė į Vakarus. Gyveno JAV.

Maldžiūnas Viktoras

Gimė 1917 m. vasario 25 d. Krikenkoje ( Mielagėnų sen.). Agronomas. 1941 metų sukilimo Ignalinos sukilėlių būrio vadas. Dalyvavo antinacinio pasipriešinimo veikloje. Parašė atsiminimų knygą. Mirė1997 m.

Trukanas Kazys

Gimė 1892 m. vasario 28 d. Andriulėnuose ( Rimšės sen.). Filosofijos mokslų daktaras, kunigas, pedagogas, visuomenės veikėjas. Mirė 1957 m.

Veikutis Kazys

Gimė 1902 m. vasario 15 d. Linkmenyse. Visuomenininkas, Vilniaus krašto švietėjas. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Daugelį metų buvo Vilniaus krašto lietuvių sąjungos narys, nuo 1963 m. jos centro valdybos pirmininkas. Bendradarbiavo spaudoje. Mirė 1980 m.

Kovas

Kirka Aleksandras

Gimė 1952 m. kovo 26 Zuikose (Ignalinos sen.). Technikos mokslų daktaras, LŽŪU docentas, transporto ir jėgos mašinų katedros vedėjas. Parašė vadovėlį. Nuo 2003 m. Lietuvos standartizacijos departamento ekspertas. Nuo 2007 m. Festo didaktikos konsultantas. Yra paskelbęs 63 mokslinius straipsnius, vienas ir su bendraautoriais išleidęs 12 vadovėlių, 10 mokymo priemonių bei 15 metodinių leidinių. Gyvena Kauno rajone, Ringauduose

Balandis

Balevičienė Geromanta Gimė 1937 m. balandžio 4 d. Grigiškėje ( Naujojo Daugėliškio sen.).

Lietuvos gydytoja dermatologė, venerologė,. Habilituota medicinos mokslų daktarė, profesorė, Vilniaus odos ir veneros ligų klinikos gydytoja-konsultantė, Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinikos gydytoja konsultantė. Parašė vadovėlį, monografiją, mokymo priemonę. Gyveno Vilniuje. Mirė 2012 m. birželio 9 d.

Kulakauskas Antanas

Gimė 1952 m. balandžio 30 d. Laumakėje (Tverečiaus sen). Istorikas, politologas, hum. m. dr. Dėstė Vytauto Didžiojo universitete (1995-2005 m.). Yra Lietuvos politologų asociacijos tarybos narys, Mykolo Riomerio universiteto Politikos mokslų katedros vedėjas (nuo 2005 m.). Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas. Lietuvos aukštojo mokslo tarybos narys. Parašė knygų, straipsnių spaudoje. Gyvena Kaune

Mašauskienė-Kalibataitė Audronė

Gimė 1942 m. balandžio 22 d. Ignalinoje. Biomedicinos mokslų dr., LŽI vyresnioji mokslo darbuotoja, Analitinės laboratorijos vedėja, Žemės ūkio mokslininkų Šiaurės asociacijos narė. Moksl. ir mokslo populiarinimo straipsnių autorė. Gyvena Kėdainių raj.

Malinauskienė (Vasiulytė) Julė

Gimė 1947 m. balandžio 13 d. Stirnynės kaime, Ignalinos r. 1965 baigė Linkmenų vid. m-klą, Ignalinos r., 1970 m. Vilniaus universitetą ChF. Chemijos mokslų kandidatė („Heterociklinių struktūrų sintezė biciklo-[3.3.1] nonan-2,6-diono pagrindu“, 1982, KPI. 1968-1978 VU ChF laborantė, vyresn. inžinierė, jaun. Moks., 1978-4991 vyresn. moksl. bendradarbė, nuo 1992 mokslo darbuotoja. Moksliniai darbai iš policiklinių junginių sintezės ir jų tyrimo. Per 20 mokslinių publikacijų bendraautorė.

Šidla Leonas

Gimė 1927 m. balandžio 10 d. Šiškiniuose (Linkmenų sen.). Botanikas. Botanikos mokslų daktaras (1986). Paskelbė mokslinių straipsnių. Gyvena Vilniuje.

Gegužė

Kudzienė (Veličkaitė) Bronė

Gimė 1927 m. gegužės 23 d. Dūkšte, Ignalinos r. 1946 baigė Kauno 5-ąją vid. m-klą, 1951 – KPI ChTP. Technikos mokslų kandidatė (nostr. Dr.) („Šarmų ir balintojo įtakos acetatinio pluošto cheminėms ir fizinėms-mechaninėms savybėms tyrimas“, 1966, KPI. Vad. J. Indriūnas). Dirbo „Kauno audinių“ f-ke (meistre, inžiniere, cecho viršininko pavaduotoja), vėliau ChChTI – aspirante, jaun. moksl., vyresn. moksl. bendradarbe. 1964 – 1965 VU skaitė organinės ir neorganinės technologijos paskaitų kursą. Moksliniai darbai iš metalinių ir polimerinių dangų (ant metalų ar polimerų) fizikinių, mechaninių ir elektrinių savybių tyrimo. Paskelbė per 60 mokslinių straipsnių yra 5 išradimų bendraautorė. Parengė dangų trinties ir elektrinių dangų savybių tyrimo metodiką.

Šarka Vaclovas

Gimė 1922 m. gegužės 2 d. Kaniūkuose ( Dūkšto sen.). Kunigas, švietėjas, nusipelnęs Vilnietis. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Mirė 1987 m.

Birželis

Bielinis Leonas

Gimė 1882 m. birželio 10 d. Pošiūnuose (Tverečiaus sen.). Tautosakininkas, kraštotyrininkas, muzikas. Lenkų okupacijos metais platino lietuvišką spaudą, padėjo organizuoti lietuviškas mokyklas, rengdavo koncertus su savo vadovaujamais chorais, orkestru, režisuodavo spektaklius. Mirė1941 m. Tverečiuje

Jomantienė (Vinciūnaitė) Marija

Gimė 1937 m. birželio 19 d. Mielagėnuose. Biochemikė, biologijos mokslų daktarė (Mirė 1969).

Liepa

Paulėkaitė Jūratė

Gimė 1962 m. liepos 8 d. Ignalinoje. Dailininkė, „Vaidilos” teatro, Oskaro Koršunovo teatro dailininkė, sukūrė scenografijas ir kostiumus eilei spektaklių. Geriausia 1994 m. scenografė, 2005 m. nacionalinės premijos laureatė, apdovanota „Kristoforu” (1994) , „Hedu“ (2006), „Auksiniu scenos kryžiumi“ (2007) Mirė 2011 m.

Rugpjūtis

Šerėnas Antanas

Gimė 1897 m. rugpjūčio 11 d. Linkmenyse. Kompozitorius, choro dirigentas, solistas. Sukūrė koncertą, simfoninę poemą, styginių kvartetą, instrumentinių pjesių, choro ir solo dainų. Parašė straipsnių, surinko dainų. Mirė 1948 m.

Vyšniauskienė Vida

Gimė 1957 rugpjūčio 26 Ignalinoje. Architektė. VISI architektūros f. 1975 m. Projektavo: Kaune-1300 vietų Medicinos m-klos mokymo ir laboratorijų korpusas, parduotuvės Sporto prekės Vilniaus g. rekonstrukcija (1995m. kartu su V. Adomavičium); prekybos centras Topolis I, Topolis II (1997 m. kartu su V. Adomavičiumi); namas Vytėnuose, reabilitacijos korpusas Druskininkuose; vila Žemaitės g. Palangoje (kartu su V. Adomavičiumi)

Spalis

Žemaitis Algimantas

Gimė 1937 m. spalio 7 d. Šakeliškėje ( Tverečiaus sen.). Žemės ūkio mokslų daktaras, agrochemikas. Paskelbė mokslinių straipsnių, vadovėlių, metodinių rekomendacijų bendraautoris. Mirė 2001 m.

Lapkritis

Jakutis Ignas

Gimė 1937 m. lapkričio 4 d. Kalviškėje (Dūkšto sen.). Klebonas, dekanas, monsinjoras. Nuo 1968 m. Ignalinos parapijos klebonas. Gyvena Ignalinoje

Gruodis

Tamutis Ričardas

Gimė 1927 m. gruodžio 22 d. Krikonyse ( Mielagėnų sen.). Choreografas, nusipelnęs artistas, sukūrė 217 šokių bei ratelių. Vadovavo šokių ansambliams. Gavo 15 respublikinių choreografijos premijų. Parašė knygą. Gyvena Vilniuje

Žilėnas Vincas

Gimė 1907 m. gruodžio 31 d. Vaišniūnuose ( Ignalinos sen.). Istorikas, žurnalistas, muziejininkas. Paskelbė straipsnių, mokslinių darbų. Mirė 1982 m.

Tikslios gimimo datos nežinomos

Krasauskas Stasys

Gimė 1937 m. Balteniškėse ( Vidiškių sen.). Ekonomikos mokslų daktaras, VU docentas. Išleido knygų. Mirė 1978 m.

Kuzminas Joakimas

Gimė 1912 m. Bernotuose (Mielagėnų sen.). Poetas, eilėraščius skelbė „Jaunimo drauge“ ir „Vilniaus rytojuje“ Mirė 1932 m.

Monstavičienė Julija

Gimė 1902 m. Palūšėje. Gydytoja, 1941 m. buvo Kauno Dr. K. Girniaus ligoninės vedėja. 1949 m. emigravo į JAV.

Račinskas-Račys Bronius

Gimė 1912 m. Kylatrakyje (Ignalinos sen.). Vilniaus krašto veikėjas. Skautų organizatorius, priklausė Vilniaus lietuvių studentų sąjungai, visuomenininkų sekcijos pirmininkas. Skaitė paskaitas. Mirė 1940 m.

Bažnyčios

Linkmenų Švč. Trejybės bažnyčia. Pastatyta 1887 m.

Palūšės Šv. Juozapo bažnyčia. Pastatyta 1757 m.

Muziejai

Ignalinos krašto muziejus. Ignalinos rajono savivaldybės taryba 2012 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-110 įsteigė krašto muziejų.

Siekdama, kad svetainė sklandžiai veiktų ir pagerėtų Jūsų naršymo patirtis, Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka naudoja slapukus. Jei sutinkate, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Pažymėtina, kad kai kurios svetainės dalys gali neveikti, kaip numatyta, jeigu nesutiksite su slapukų politika.